Mazda określa mapę drogową dla fabryk neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, wyznaczając średnioterminowe cele dla swoich japońskich fabryk

  • Do 2030 roku Mazda zmniejszy emisję CO₂ w swoich zakładach w Japonii o prawie 70%
  • Do tego czasu 75% energii zużywanej przez zakłady Mazdy będzie pochodzić z paliw innych niż kopalne

Ponawiając zobowiązanie do zapewnienia globalnej neutralności węglowej swoich fabryk do 2035 r., Mazda Motor Corporation określiła dziś ważne kamienie milowe na mapie drogowej do osiągnięcia neutralności węglowej. Do roku fiskalnego 2030 Mazda zmniejszy emisję CO₂ w swoich fabrykach i obiektach operacyjnych w Japonii o 69% w porównaniu z poziomem z roku fiskalnego 2013. Do tej pory zakłady Mazdy w Japonii[i] odpowiadają za 75% całkowitej emisji CO₂ Mazdy. Osiągnięcie tego celu znacznie zmniejszy emisję CO₂ Mazdy w perspektywie średnioterminowej i będzie miało duży wpływ na zdolność firmy do osiągnięcia neutralności węglowej.

blobid0.png

Aby osiągnąć neutralność węglową we wszystkich swoich fabrykach na całym świecie do 2035 roku, Mazda skupi się na trzech filarach: oszczędzaniu energii, przejściu na energię odnawialną i wprowadzeniu paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Mazda ogłosiła pierwsze działania we wszystkich trzech obszarach, które zostaną wdrożone w Japonii w najbliższym czasie:

(1) Oszczędzanie energii

Jako środek wspierający oszczędzanie energii, Mazda wprowadzi wewnętrzną wycenę emisji dwutlenku węgla[ii] jako jedno z kryteriów inwestycji kapitałowych. W rezultacie przyszłe decyzje inwestycyjne dotyczące obiektów Mazdy będą uwzględniać cenę handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, więc priorytetowo traktować będą te inwestycje, które w znacznym stopniu przyczyniają się do redukcji emisji CO₂. Dlatego Mazda będzie kontynuować prace we wszystkich obszarach, w tym zarówno w procesie produkcji, jak i inwestycji w infrastrukturę, w celu poprawy wydajności swoich obiektów i przekształcenia technologii stosowanych w każdym z tych obszarów.

(2) Przejście na energię odnawialną

Również w Japonii Mazda rozpocznie zmianę paliwa wykorzystywanego do zasilania instalacji wytwarzających energię elektryczną przez MCM Energy Service Co., Ltd. (miasto Hiroszima, prefektura Hiroszima), w fabryce Ujina w Hiroszimie (prefektura Hiroszima) z paliw kopalnych na ciekły amoniak[iii]. Firma będzie również korzystać z korporacyjnych umów zakupu energii (PPA)[iv] podpisanych z innymi lokalnymi podmiotami w celu zwiększenia zakupu zrównoważonej energii pochodzącej z paliw niekopalnych od firm energetycznych. W wyniku tych działań do 2030 r. Mazda planuje osiągnąć wskaźnik wykorzystania energii pochodzącej z paliw niekopalnych na poziomie 75%.

(3) Wprowadzenie paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla

Aby wprowadzić paliwa neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla w swoich krajowych zakładach, Mazda zmieni paliwo używane do zasilania pojazdów transportowych w firmie z oleju napędowego na biopaliwo nowej generacji. W przypadkach, gdy wytwarzanie energii z alternatywnych źródeł paliwa okaże się trudne, Mazda skorzysta z programu J-credit[v], który promuje ochronę lasów i ponowne zalesianie w celu pochłaniania CO₂ w regionie Chugoku, a także w innych regionach kraju.

W tym celu, również dzisiaj, Mazda i Mitsui & Co., Ltd. zawarły umowę kupna-sprzedaży obejmującą J-Credits, generowane poprzez odpowiednią gospodarkę leśną ukierunkowaną na stworzenie społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. Kredyty są certyfikowane przez japoński rząd w ramach programu J-Credit Scheme i będą realizowane w ramach wspólnego projektu Mitsui i stowarzyszenia interesu publicznego zaangażowanego w rozwój lasów w prefekturze Okayama.

Technologie cyfrowe stosowane w Mitsui's Forests in Japan, w tym pomiary lotnicze i dane satelitarne, będą wykorzystywane do monitorowania lasów w celu generowania J-Credits. Część dochodu zapewnionego przez kredyty zostanie wykorzystana w ramach wspólnego projektu do rozwoju i zarządzania lasami oraz zwiększenia gotowości na wypadek klęsk żywiołowych. Jako pierwsza firma korzystająca z kredytów, Mazda zakupi kredyty w oparciu o wskaźnik pochłaniania CO₂ dzięki zaangażowaniu w ochronę lasów przez okres ośmiu lat od roku podatkowego 2022 do końca roku podatkowego 2029.

Komentując to ogłoszenie, Takeshi Mukai – dyrektor i starszy dyrektor zarządzający (sprawujący nadzór nad jakością, zakupami, produkcją, logistyką przedsiębiorstwa i neutralnością węglową; jednocześnie asystent dyrektora nadzorującego innowacje kosztowe) – powiedział:

„Mazda podąży drogą inicjatyw neutralności węglowej zgodnie z naszymi planami przyczynienia się do redukcji emisji CO₂ i zapobiegania globalnemu ociepleniu we wszystkich naszych procesach, w tym w produkcji, transporcie, użytkowaniu i recyklingu/utylizacji, ponieważ uważamy, że takie wysiłki są podstawowym obowiązkiem producentów samochodów. Poprzez te trzy filary Mazda dąży do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich swoich zakładach na całym świecie do 2035 r. i będzie dążyć do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw do 2050 r., przyczyniając się do trwałego współistnienia z naszą planetą.”

W przypadku fabryk zlokalizowanych poza Japonią Mazda będzie badać optymalne podejścia dla każdego regionu, wykorzystując inicjatywy neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, ustanowione w Japonii jako model odniesienia.

 

Główne działania

 

Podejście

Główne inicjatywy przyczyniające się do osiągnięcia naszego średnioterminowego celu do roku fiskalnego 2030 (Zakres1-2[vi])

Oszczędność energii

·       Mazda stale pracuje nad osiągnięciem poprawy we wszystkich obszarach swojej działalności, w tym w produkcji i działaniach pośrednich, takich jak infrastruktura

·         Przyspieszenie inwestycji w obiekty poprzez wprowadzenie wewnętrznych cen emisji dwutlenku węgla (ICP – Internal Carbon Pricing)

·         Poprawa produktywności i wydajności operacyjnej (większa produktywność, lepsza jakość, usprawnione operacje, symulacje wykonalności itp.)

·         Poprawa wydajności naszych obiektów (zmiana oświetlenia na LED, wprowadzenie sterowania falownikiem w obiektach zasilanych generatorem, poprawa wydajności klimatyzatorów itp.)

·         Innowacje techniczne (poprawa wydajności procesu natryskiwania farby, obniżenie temperatury pieca do obróbki termicznej itp.)

Wprowadzenie energii odnawialnej

·       Osiągnięcie dekarbonizacji wytwarzania energii w naszych zakładach i pozyskiwanie energii od stron trzecich.

·         Zmiana paliwa dla elektrowni Hiroszima z węgla na ciekły amoniak

·         Wykorzystanie korporacyjnych umów PPA zawartych z lokalnymi podmiotami w każdym regionie.

·         Zakup energii odnawialnej i innej energii pochodzącej z paliw niekopalnych od firm energetycznych

Wprowadzenie energii neutralnej węglowo

·         Wprowadzenie neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla paliwa na potrzeby transportu wewnątrzzakładowego

·         Wykorzystanie kredytów CO₂ itp.

·         Zmiana paliwa używanego w transporcie wewnątrzzakładowym na biopaliwo nowej generacji[vii] itp.

·         Nabycie J-Credits generowanych w regionie Chugoku (pochłanianie CO₂ przez obszary leśnie)

 

(Dane referencyjne)

           

FY2022          

(FY2022 Stosunek energii dostarczanej do centrali i zakładu w Hiroszimie przez MCM: 56% = Centrala MCM: 364/ zakłady i lokalizacje operacyjne Mazdy: 648)

 

FY2022          

Zużycie energii przez elektrownie i zakłady operacyjne Mazdy w Japonii: 578 GWh

MCM Energy Service Co., Ltd. dostarcza energię do siedziby głównej Mazdy i fabryki w Hiroszimie: 270 GWh

(FY2022 Stosunek energii dostarczanej do centrali i fabryki w Hiroszimie z MCM: 47% = Centrala MCM: 270/ zakłady i lokalizacje operacyjne Mazdy: 578)

 

[i] Łącznie 17 lokalizacji prowadzenia działalności w Japonii, w tym siedziba główna i zakład w Hiroszimie (Aki-gun i Hiroszima City w prefekturze Hiroszima), zakład w Hofu (Hofu City, prefektura Yamaguchi) i biuro w Miyoshi (Miyoshi City, prefektura Hiroszima)

[ii] Mazda wykorzysta wewnętrzne ceny emisji dwutlenku węgla do stworzenia ram dla promowania inwestycji niskoemisyjnych i polityki niskoemisyjnej

[iii] Odnosi się do wytwarzania energii opartej wyłącznie na spalaniu ciekłego amoniaku. Mazda utworzyła już instytucję współpracy promującą wprowadzenie i wykorzystanie paliwa amoniakalnego dostarczanego przez terminal Namikata (opinia publiczna została poinformowana 14 kwietnia 2023 r.). Mazda wzięła już udział w spotkaniu nowej instytucji.

[iv] Długoterminowa umowa zakupu energii elektrycznej, na mocy której przedsiębiorstwo energetyczne w celu dostarczania energii do określonego użytkownika instaluje elektrownie słoneczne lub inne obiekty, zlokalizowane w określonej odległości od użytkownika, do wytwarzania zrównoważonej energii, która jest dostarczana do odbiorcy za pośrednictwem sieci energetycznej tego sprzedawcy energii. Mazda zawarła korporacyjne umowy PPA na dostawy energii słonecznej (ogłoszone 27 marca 2023 r.)

[v] System uznawany przez japoński rząd, w ramach którego wprowadzenie obiektów energooszczędnych i wykorzystanie energii odnawialnej w celu zmniejszenia emisji CO₂ oraz kredytowanie pochłaniania CO₂ poprzez plany gospodarki leśnej można zaliczyć jako wkład w realizację celów planu działania Japan Business Federation w zakresie neutralności węglowej i kompensacji emisji dwutlenku węgla. Mazda zawarła już z Mitsui & Co., Ltd. umowę na zakup kredytów J wygenerowanych w ramach projektu Okayamanomori seibikousha Forestry Management Project (ogłoszenie z 14 grudnia 2023 r.)

[vi] Zakres 1: Bezpośrednie emisje wynikające z wykorzystania paliwa i procesów przemysłowych.

  Zakres 2: Emisje wynikające z zakupu ciepła i energii elektrycznej przez firmę (emisje pośrednie ze źródeł energii).

[vii] Mazda wspiera działalność Euglena Co., Ltd. w zakresie produkcji biopaliw. Ltd. (ogłoszona 19 stycznia 2023 r.)