REGULAMIN


 

Regulamin

Niniejsze warunki („Warunki”) regulują stosunki między użytkownikami a Mazda Motor Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa („Mazda”) w związku z korzystaniem z portalu internetowego http://www.mazda-press.pl (dalej zwanego „Portalem Prasowym Mazdy" lub „Stroną"). Prosimy zapoznać się uważnie z niniejszymi Warunkami przed skorzystaniem z Portalu Prasowego Mazdy. Korzystanie ze strony podlega Regulaminowi niezależnie od tego, czy się Państwo zarejestrują.

Zmiana Warunków Regulaminu

Użytkownicy niezarejestrowani:

Dla niezarejestrowanych użytkowników tylko ograniczony zakres Regulaminu będzie miał zastosowanie. Jeśli nie akceptują Państwo naszych Warunków lub zmian w Warunkach, powinni Państwo zaprzestać korzystania z Portalu Prasowego Mazda.

Użytkownicy zarejestrowani:

Dla użytkowników zarejestrowanych na Stronie (tj. użytkowników, którzy posiadają konta na Stronie), obowiązują Warunki w wersji z dnia rejestracji albo wersja zmieniona Warunków, zgodnie z poniższym postanowieniem.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków. Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Warunków w przyszłości będą publikowane w witrynie Portalu Prasowego Mazda, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanych Warunków, o których zostaną Państwo zawiadomieni poprzez informację pojawiającą się na stronie lub wiadomością email na podany przez Państwa adres. O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszych Warunków. Jeśli nie akceptują Państwo naszych Warunków lub zmian w Warunkach, powinni Państwo usunąć konto i zaprzestać korzystania z Portalu Prasowego Mazda.

Rejestracja

Rejestracja na Portalu Prasowym Mazdy jest zastrzeżona dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów, którzy mają ukończone 18 lat.

Użytkownik wyraża zgodę na podanie ważnych i kompletnych informacji w procesie rejestracji oraz podczas korzystania ze Strony i oświadcza, że nie naruszy praw osób trzecich podczas procesu rejestracji. Naruszenie praw osób trzecich następuje przykładowo wówczas, gdy informacje osobowe lub inne dane osób trzecich są wykorzystywane bez ich zgody, np. nazwisko lub adres mailowy osoby trzeciej. Nie wolno rejestrować się wielokrotnie.

Jeśli dane podane przez użytkownika ulegną zmianie po pierwotnej rejestracji, użytkownik zgadza się niezwłocznie skorygować lub zaktualizować odpowiednie informacje w profilu użytkownika.

Mazda nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z niewłaściwego użycia haseł, chyba że takie niewłaściwe użycie jest spowodowane rażącym zaniedbaniem lub celowym działaniem Mazdy, jej prawnego przedstawiciela lub agenta.

Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.mazda-press.com/pl/polityka-prywatnosci/, która stanowi integralną część niniejszych Warunków.

Zasady Korzystania z Haseł

Zarejestrowani użytkownicy muszą zachować w tajemnicy swoją nazwę użytkownika i hasło oraz dopilnować, by osoby niepowołane nigdy nie uzyskały dostępu do tych informacji.

Użytkownik ma obowiązek zachować swoje hasło w poufności i nie ujawniać go jakimkolwiek innym osobom, w tym współpracownikom, personelowi IT ani osobom zapewniającym wsparcie dla Strony. Jeśli użytkownik odkryje, że jego hasło zostało ujawnione niepowołanym osobom lub też zaistniało inne ryzyko niewłaściwego wykorzystania, wówczas musi niezwłocznie powiadomić o tym Mazdę. Mazda podejmie wówczas odpowiednie działania w celu zablokowania przedmiotowego hasła.

Aby korzystać z Portalu muszą Państwo dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron WWW.

Dostępność portalu

Przypominamy, iż przeglądanie zasobów sieci Internet, w tym Portalu Mazda, wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takie którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendujemy zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Państwo korzystają. Ponadto, zalecamy, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zalecamy, aby posiadali Państwo uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

Mazda nie gwarantuje, że ten portal prasowy Mazdy będzie zawsze dostępny. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dostęp do portalu prasowego Mazdy jest utrudniony z przyczyn niezależnych od Mazdy. Mazda dołoży jednak wszelkich starań, aby w miarę możliwości technicznych i operacyjnych niezwłocznie usuwać problemy z dostępem.

Mazda zastrzega sobie również prawo do zawieszenia lub ograniczenia działania lub udostępniania całości lub części portalu prasowego Mazdy bez uprzedzenia w dowolnym momencie.

Odpowiedzialność za treść

Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub trwałego zaprzestania publikacji Informacji bez uprzedniego pisemnego powiadomienia. Nie powoduje to żadnych roszczeń użytkownika wobec Mazdy.

Jeżeli użytkownik wprowadza dane i informacje do niniejszego portalu prasowego Mazdy, ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Użytkownik zwalnia Mazdę w całości z roszczeń osób trzecich na podstawie wprowadzonych przez niego treści i danych (np. z powodu naruszenia praw autorskich lub praw do znaków towarowych), chyba że nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Mazda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji i treści pochodzących od osób trzecich, udostępnianych za pośrednictwem portalu prasowego Mazda. Informacje, które nie są danymi własnymi Mazdy, ale są dostępne i wywoływane za pośrednictwem portalu prasowego Mazdy, nie podlegają kontroli Mazdy, w szczególności pod kątem tego, czy nie zawierają szkodliwego oprogramowania (np. wirusów). Mazda przeprowadza jednak kontrole wyrywkowe i zastrzega sobie prawo do sprawdzania i usuwania treści.

Mimo, że Mazda dokłada wszelkich starań, aby portal prasowy Mazdy był wolny od wirusów, nie może zagwarantować ani przyjąć odpowiedzialności, że portal prasowy Mazdy jest stale wolny od wirusów. Przed pobraniem danych, oprogramowania lub dokumentacji użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności i używać odpowiednich skanerów antywirusowych dla własnej ochrony oraz w celu zapobieżenia zainfekowania tego portalu prasowego Mazdy wirusami.
Dane i Informacje zawarte w niniejszym Portalu Prasowym Mazdy zostały opracowane przez Mazdę zgodnie z najlepszą wiedzą, ale nie mogą być pewne. Mazda nie gwarantuje, że dane i informacje zawarte w niniejszym portalu prasowym Mazdy są kompletne i dokładne.

Niniejszy portal prasowy Mazdy może zawierać linki i/lub odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Mazda nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron i nie traktuje ich i/lub ich zawartości jako własnych, ponieważ nie ma wpływu na treść i informacje, do których prowadzą linki i nie sprawdza ich regularnie. W związku z tym Mazda nie ponosi odpowiedzialności za jakość, dokładność i/lub kompletność informacji osób trzecich, jeśli informacje te są wyraźnie podane na tej stronie jako informacje osób trzecich. Dotyczy to wyraźnie wszystkich informacji i treści wprowadzonych przez użytkowników niniejszego portalu prasowego Mazdy i/lub dealerów Mazdy.

Mazda nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez wykorzystanie plików pobranych i wprowadzonych do własnego systemu przez użytkownika niniejszego portalu prasowego Mazdy.

Odpowiedzialność użytkownika

W przypadku zawinionego naruszenia niniejszych Warunków, użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Mazdy za wszystkie bezpośrednie i pośrednie szkody. W przypadku naruszenia użytkownik zwalnia Mazdę, jej prawnych przedstawicieli lub agentów w całości z wszelkich roszczeń osób trzecich. Prawo do dalszych roszczeń pozostaje zastrzeżone.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie treści lub materiały zawarte na Portalu Prasowym Mazdy, w tym grafika, teksty, znaki handlowe, układ strony oraz inne elementy, (dalej „Zawartość”) są własnością Mazda lub zostały użyte przez Mazda za zgodą danego właściciela. Strona internetowa, jak i treści, logotypy, obrazy oraz pozostałe materiały, ich wybór i forma prezentacji są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.

Za pośrednictwem Portalu Prasowego Mazda są udostępniane narzędzia informatyczne umożliwiające użytkownikom korzystanie z Portalu Prasowego Mazda. Mazda udziela użytkownikowi niewyłącznej bezpłatnej licencji na korzystanie z udostępnianych za pośrednictwem Portalu Prasowego Mazda narzędzi informatycznych.

Korzystanie przez użytkowników z Zawartości nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402). W szczególności, poza określonymi w tych ustawach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Mazdy kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części.

Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne oznaczenia (dalej „Znaki”) umieszczone na Portalu Prasowym Mazda są prawnie chronione. Zgoda na używanie tego Portalu przez użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków pojawiających się na Portalu. Wszelkie użycie Znaków, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że Mazda wyrazi na piśmie zgodę na takie użycie Znaków. Naruszenie praw własności intelektualnej może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych przez Mazda lub inne uprawnione podmioty.

Zabronione jest wykorzystywanie Portalu Prasowego Mazda do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Naruszenie Warunków Użytkowania

Mazda zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez użytkownika lub treści przypisywanych użytkownikowi, w przypadku naruszenia przez niego niniejszych Warunków. Ponadto Mazda zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wykluczenia użytkownika z korzystania z portalu prasowego Mazdy. Dotyczy to również kont osób, które nie należą już do grupy docelowej (dziennikarze, przedstawiciele mediów itp.).

Termin i wypowiedzenie

Prawo użytkowania przyznawane jest na czas nieokreślony i może zostać w każdej chwili prawidłowo wypowiedziane przez użytkownika lub Mazdę.

Wymagania systemowe

Aby móc skorzystać z Portalu Prasowego Mazda, Użytkownik musi spełnić następujące minimalne wymagania systemowe:

  • dostęp do sieci Internet;
  • w celu uzyskania dostępu do Portalu Prasowego Mazda – dowolna przeglądarka internetowa, która umożliwia wyświetlanie dokumentów HTML.

Procedura reklamacyjna

Użytkownik może w każdym czasie zgłosić reklamację dotyczącą działania Portalu Prasowego Mazda poprzez przesłanie reklamacji drogą e-mail na adres: kontakt@mazda-media.pl. Reklamacja musi zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, jego numer telefonu lub adres e-mail, opis przedmiotu reklamacji i jej uzasadnienie, a także żądanie Użytkownika. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany w reklamacji.

Mazda nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Portalu Prasowego Mazda. Nie ponosi również odpowiedzialności za jej niewłaściwe działanie lub niedostępność spowodowane awariami, brakiem wymaganego oprogramowania czy wadliwego funkcjonowania po Państwa stronie.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim powinny być interpretowane.